ČSN ISO 20816-3

Tato norma uvádí kritéria pro posouzení úrovní vibrací, když jsou měření prováděna in situ. Specifikovaná kritéria platí pro soustrojí, která mají výkon nad 15kW a provozní otáčky mezi 120 a 15000.

ČSN ISO 14694

Tato mezinárodní norma poskytuje specifikace mezí vibrací a vyvážení ventilátorů pro všechny alpikace s výjimkou těch ventilátorů, které jsou zkonstruovány výhradně pro cirkulaci vzduchu. Je omezena na ventilátory všech typů, instalované s výkonem menším než 300kW. pro ventilátory s větším výkonem jsou aplikovatelné meze stanoveny v ISO 10816-3.