Nevývaha

Vibrace způsobené nevývahou rotoru jsou pravděpodobně nejčastější strojní závadou. Naštěstí je také velmi snadné ji odhalit a opravit. Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) definuje nevývahu jako stav, který existuje v rotoru, když na jeho ložiska působí vibrace, síla nebo pohyb v důsledku odstředivých sil. Může být také definován jako nerovnoměrné rozložení hmoty kolem rotující středové osy rotoru.

Existují tři typy nevývahy, se kterými se lze na strojích setkat:

1. Statická
2. Dvojnicová
3. Dynamická
4. Nevývaha – převislý rotor

Obvyklé (na obrázku teoretické) spektrum pro nevývahu:

Statická nevývaha
U všech typů nevyváženosti bude spektrum FFT vykazovat převládající 1X frekvenci rychlosti otáčení v radiálním směru. Amplituda vibrací při 1X se bude měnit úměrně druhé mocnině rychlosti otáčení. Je vždy přítomena a normálně dominuje spektru vibrací.

Dvojnicová nevývaha
spektrum FFT zobrazuje jedinou frekvenci rotace 1X. Amplituda při 1X se mění úměrně druhé mocnině rychlosti. Tato vada může způsobit vysoké axiální a radiální vibrace. Dvojnicová nevývaha má tendenci být fázově posunutá o 180° na stejném hřídeli. Všimněte si, že mezi dvěma ložisky v radiálních směrech existuje téměř 180° fázový rozdíl.

Dynamická nevývaha

Dynamická nevývaha je nejběžnějším typem nevývahy a je kombinací statické a dvojnicové nevývahy. Nastává, když hlavní osa setrvačnosti a osa rotace jsou šikmé čáry. Tuto nevývahu lze chápat jako dvě různé hmoty umístěné libovolně na rotoru. FFT spektrum zobrazuje jednu 1X frekvenci rychlosti otáčení. Amplituda při 1X se mění úměrně druhé mocnině rychlosti. Tato vada může způsobit vysoké axiální a radiální vibrace. Dynamická nevývaha dává různé fáze na stejném hřídeli.

Nevývaha – převislý rotor

Axiální fáze na dvou ložiskách se bude zdát být ve fázi, zatímco radiální fáze má tendenci být nestabilní. Zvláštní případ dynamické nevývahy lze nalézt u volně uložených rotorů. Dynamická nevývaha u volně uložených rotorů způsobuje vysoké úrovně 1X v radiálním a axiálním směru v důsledku ohýbání hřídele, které způsobuje axiální pohyb.

Reálný časový signál a FFT spektrum nevývahy: