Časový signál

Graf časového signálu je nejzákladnější grafickou prezentací dynamických dat stroje. Ukazuje, jak se změní jeden parametr (nejčastěji výchylka, rychlost nebo zrychlení, ale také jakékoli jiné dynamické měření) z jednoho převodníku ve velmi krátkém časovém měřítku, typicky zlomku sekundy. 
Graf časového signálu představuje malý úsek času v historii vibrací stroje. Obvykle tato doba zahrnuje pouze několik otáček rotoru. Během této krátké doby (asi 17 ms na jednu otáčku stroje s 3600 otáčkami za minutu) se celkové chování stroje pravděpodobně výrazně nezmění. Nefiltrované grafy časového signálu však mohou jasně ukázat změnu odezvy stroje, pokud ve stroji nastanou náhlé události nebo pokud stroj rychle mění rychlost (např. spuštění elektromotoru).
Grafy časového signálu mají několik důležitých využití. Mají výhodu v tom, že jsou schopny jasně zobrazit nezpracovaný výstup z jednoho převodníku. To nám umožňuje hledat šum na signálu nebo detekovat přítomnost více frekvenčních složek. Důležitým využitím grafu časového signálu je identifikovat přítomnost a načasování krátkodobých přechodných událostí.
Vícenásobné grafy časového signálu nám mohou umožnit vytvořit časové vztahy v různých axiálních místech podél stroje. 
Graf časového signálu je obdélníkový (kartézský) graf závislosti parametru na čase. Čas je na vodorovné ose a uplynulý čas se zvyšuje zleva doprava; události, které nastanou později, budou vpravo od dřívějších událostí. Kvůli časovým měřítkům, se kterými se setkáváme u rotujících strojů, se uplynulý čas obvykle zobrazuje v milisekundách (ms). Měřený parametr, převedený z napětí na technické jednotky, je na svislé ose.

V nefiltrovaných grafech časového signálu jsou digitálně vzorkovaná signálová napětí nejprve dělena měřítkovým faktorem převodníku, aby se převedla na ekvivalentní technické jednotky. Poté se převedené hodnoty vynesou do grafu časového signálu. Výsledný průběh popisuje okamžité chování měřeného parametru od jednoho okamžiku k druhému.
Filtrované grafy časového signálu jsou konstruovány z amplitudy a fáze vibračních vektorů. Graf je syntetizován výpočtem sinusové vlny se správnou frekvencí, amplitudou a fází. Tento proces syntézy předpokládá, že podmínky ve stroji se během doby reprezentované syntetizovaným průběhem významně nemění. To je obvykle, ale ne vždy, správný předpoklad.
Kompenzace grafu časového signálu je proces k odstranění nežádoucího obsahu signálu (šumu), který nesouvisí s chováním stroje, které chceme pozorovat. Tento šum, elektrické a mechanické házení (závada), klopení atd. může částečně nebo úplně zakrýt dynamické informace. Škrábance hřídele nebo jiné povrchové vady vytvářejí vzor signálních artefaktů, které se opakují při každé otáčce. Může být velmi užitečné tento šum odstranit, aby se lépe odhalily důležité dynamické informace. Jedním typem kompenzace je kompenzace pomalého naklánění vektorů vibrací. Nejčastěji si přejeme odstranit účinky jakékoli 1X pomalé odezvy, která může být přítomna v signálu, abychom mohli vidět 1X odezvu kvůli nevyváženosti.