Kavitace

Kavitace je jev, při kterém se statický tlak kapaliny snižuje pod tlak par kapaliny, což vede k vytvoření malých bublinek naplněných párou v kapalině. Při vystavení vyššímu tlaku se tyto dutiny, nazývané „bubliny“ nebo „dutiny“, zhroutí a mohou generovat rázové vlny, které mohou poškodit strojní zařízení. Tyto rázové vlny jsou silné, když jsou velmi blízko implodované bubliny, ale rychle slábnou, když se šíří pryč od imploze. Kavitace normálně generuje náhodnou a vysokofrekvenční širokopásmovou energii, která je superponována s frekvencí lopatkového průchodu (VP) a někdy s jejími harmonickými